You are here

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม​

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ  พิณรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
  • นางสาวกันยภัทร ทองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์                                                                                                                        

      เจ้าหน้าที่ประสานงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โทร 0 2329 8000 ต่อ 3811 หรือ โทรศัพท์ 09 5479 3147 อีเมล kanyapat.to@kmitl.ac.th

 

สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ชั้น 4 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานอธิการบดี                                                

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                                                                             

เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520