You are here

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม​

  • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  โทร 0 2329 8000 ต่อ 3172 อีเมล generaladmin@kmitl.ac.th
  • เจ้าหน้าที่ประสานงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
    คุณกันยภัทร ทองมา โทร 0 2329 8000 ต่อ 3172 หรือ โทรศัพท์ 09 5479 3147 อีเมล kanyapat.to@kmitl.ac.th

 

งานองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานอธิการบดี                                                

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                                                                                             

เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520