You are here

รายชื่อ MOU ที่กำลังจะหมดอายุลงภายใน 30 วัน

# Title วันสิ้นสุด หน่วยงานคู่สัญญา
1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักบินอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับวิชาชีพการบิน 25/02/2015 สมาคมนักบินไทย, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
2 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 07/06/2020 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
3 การส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย พัฒนา ยา อาหาร เวชสําอางและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากพืชเสพติด 19/09/2019 สำนักงานอัยการสูงสุด
4 การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 05/04/2018 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
5 กรมการค้าระหว่างประเทศ และ9หน่วยงาน 13/12/2019 กรมการค้าต่างประเทศ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
6 บริษัท แบ็คยาร์ด จํากัด 28/04/2020 บริษัท แบ็คยาร์ด จํากัด
7 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 10/10/2007 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
8 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 17/11/2006 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
9 โครงการ ช่วยเหลือและสนับสนุนด้านสุขภาพจิตที่ดีให้แก่นักศึกษา 21/03/2020 บริษัท เทเลเมดิก้า จำกัด
10 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 22/08/2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, มหาวิทยาลัยสยาม
11 บริษัท ศาลาแดง จำกัด 12/03/2014 บริษัท ศาลาแดง จำกัด
12 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 06/12/2019 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
13 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) 23/03/2018 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)
14 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และบริษัทเอเชีย เอวิชั่น แอนท์ เทคโนโลยี จำกัด 28/09/2018 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
15 โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม(Fabrication Lab) 31/10/2019 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
16 ความร่วมมือในการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกันของภาคีเครือข่ายด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 07/01/2020
17 จังหวัดอ่างทอง 30/09/2008 จังหวัดอ่างทอง
18 โคงการส่งเสริมการเรียน e-Learning เพื่อองค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา 29/09/2008 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19 ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีโอโซนเพื่อผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา 28/08/2013 การประปานครหลวง
20 โครงการจัดตั้งโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์ 28/01/2008 กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงอุตสาหกรรม
21 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 24/03/2010 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22 โครงการศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 21/01/2010 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
23 การพัฒนาบุคลากรทางด้านซอฟต์แวร์ฝังตัว และการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว ETSS Institute 18/01/2008 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
24 ความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดตั้ง และดำเนินงาน ของสถาบันเมคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตระยอง 21/05/2008 จังหวัดระยอง, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
25 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/09/2008 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
26 สถาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 17/08/2011 สถาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
27 องค์กรเครือข่ายวิศวกรรมการบินและอวกาศ 13/03/2008 โรงเรียนนายเรืออากาศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
28 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12/07/2008 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29 จังหวัดสุพรรณบุรี 10/02/2009 จังหวัดสุพรรณบุรี
30 กรมพัฒนาที่ดิน 23/04/2020 กรมพัฒนาที่ดิน
31 การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสถาบันอุดมศึกษา 15/07/2015 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
32 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 09/06/2019 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
33 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 09/02/2018 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
34 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย 01/08/2020 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
35 บริษัท ริโก้ จำกัด 03/07/2019 บริษัท ริโก้ จำกัด
36 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 29/12/2009 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
37 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ 28/07/2012 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
38 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 27/12/2010 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 27/10/2008 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
40 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ 25/07/2012 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 16/12/2011 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
42 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 11/06/2013 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
43 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 08/06/2010 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
44 โรงเรียนสารวิทยา 31/05/2012 โรงเรียนสารวิทยา
45 โรงเรียนดัดดรุณี 28/07/2010 โรงเรียนดัดดรุณี
46 โรงเรียนหอวัง 26/08/2009 โรงเรียนหอวัง
47 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 26/01/2008 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
48 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 26/01/2008 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
49 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 26/01/2008 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
50 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 22/01/2010 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา

Pages