You are here

รายชื่อ MOU ที่กำลังจะหมดอายุลงภายใน 30 วัน

# Title วันสิ้นสุด หน่วยงานคู่สัญญา
51 โครงการจัดตั้งโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์ 28/01/2008 กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงอุตสาหกรรม
52 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 24/03/2010 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
53 โครงการศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 21/01/2010 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
54 การพัฒนาบุคลากรทางด้านซอฟต์แวร์ฝังตัว และการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว ETSS Institute 18/01/2008 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
55 ความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดตั้ง และดำเนินงาน ของสถาบันเมคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตระยอง 21/05/2008 จังหวัดระยอง, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
56 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/09/2008 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
57 สถาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 17/08/2011 สถาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
58 องค์กรเครือข่ายวิศวกรรมการบินและอวกาศ 13/03/2008 โรงเรียนนายเรืออากาศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
59 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12/07/2008 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
60 จังหวัดสุพรรณบุรี 10/02/2009 จังหวัดสุพรรณบุรี
61 กรมพัฒนาที่ดิน 23/04/2020 กรมพัฒนาที่ดิน
62 การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับสถาบันอุดมศึกษา 15/07/2015 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
63 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 09/06/2019 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
64 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 09/02/2018 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
65 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย 01/08/2020 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
66 บริษัท ริโก้ จำกัด 03/07/2019 บริษัท ริโก้ จำกัด
67 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 29/12/2009 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
68 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ 28/07/2012 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
69 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 27/12/2010 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 27/10/2008 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
71 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ 25/07/2012 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 16/12/2011 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
73 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 11/06/2013 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
74 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 08/06/2010 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
75 โรงเรียนสารวิทยา 31/05/2012 โรงเรียนสารวิทยา
76 โรงเรียนดัดดรุณี 28/07/2010 โรงเรียนดัดดรุณี
77 โรงเรียนหอวัง 26/08/2009 โรงเรียนหอวัง
78 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 26/01/2008 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
79 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 26/01/2008 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
80 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 26/01/2008 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
81 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 22/01/2010 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
82 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 21/06/2011 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
83 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 21/05/2012 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
84 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์1" 21/07/2011 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์1"
85 โรงเรียนในเครือสารสาสน์เขต5 16/02/2010 โรงเรียนในเครือสารสาสน์เขต5
86 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 14/10/2010 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
87 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 12/03/2010 โรงเรียนสตรีศรีน่าน
88 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี 12/01/2012 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
89 โรงเรียนชลกันยานุกูล 05/07/2010 โรงเรียนชลกันยานุกูล
90 โรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ 25/09/2008 โรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์
91 โรงเรียนอุดมศึกษา 14/02/2021 โรงเรียนอุดมศึกษา
92 โรงเรียนสตรีระนอง 28/05/2020 โรงเรียนสตรีระนอง
93 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 28/05/2020 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
94 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 28/05/2020 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
95 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 28/05/2020 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
96 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 28/05/2020 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
97 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 28/09/2020 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
98 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายจมูกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเฝ้าระวังกลิ่นและสารระเหยในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด 25/06/2017 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
99 ความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและงานวิจัย 20/07/2019 บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
100 ความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและงานวิจัย 13/03/2019 บริษัท ยูแทคไทย จำกัด

Pages