You are here

รายชื่อ MOU ที่กำลังจะหมดอายุลงภายใน 30 วัน

# Title วันสิ้นสุด หน่วยงานคู่สัญญา
101 ศูนย์ประสานงานปฎิญญาหาดใหญ่ 24/10/2014 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
102 ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ 17/01/2018 กองทัพอากาศ
103 โครงการความร่วมมือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับนักศึกษา 03/09/2020 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
104 Establishment of Seagate Rodotics Research Unit 01/02/2021 seagate technology (thailand) limited
105 ความร่วมมือจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 31/08/2015 สรรพสามิตจังหวัดชุมพร, สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดชุมพร, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร, ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร, เทศบาลตำบลชุมโค
106 ความร่วมมือทางการศึกษา งานวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการประกันคุณภาพ 01/03/2021 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
107 โครงการ การผลิตกล้วยเล็บมือนางภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 25/02/2014 กลุ่มแปรรูปกล้วยเล็บมือนางท่ามะปริง
108 โครงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 24/02/2015 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
109 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 24/02/2015 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
110 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 22/10/2018 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
111 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 31/07/2012 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
112 การดำเนินการศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ภาคใต้ตอนบน 27/08/2015 เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคใต้ตอนบน, สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์กรมหาชน)
113 โครงการ "ชุมพรปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหวกนิรภัย 100ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร 31/12/2016 สถานีตำรวจภูธรปะทิว
114 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณมิตร 21/09/2020 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณมิตร
115 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 02/06/2021 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
116 นายกอบมา ลอชัยเวช 02/10/2018 นายกอบมา ลอชัยเวช
117 การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สำหรับการทดสอบประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 18/08/2020 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
118 กรมการข้าว 11/06/2018 กรมการข้าว
119 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ "สร้างและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่" 07/01/2018 มหาวิทยาลัยนครพนม, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
120 ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเป็ดเนื้อ 28/10/2016 บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
121 โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย 28/10/2016 บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
122 บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 02/06/2014 บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
123 โรงเรียนศรียาภัย 25/12/2011 โรงเรียนศรียาภัย
124 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 02/03/2021 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
125 เทศบาลอุดรธานี 02/03/2021 เทศบาลอุดรธานี
126 เทศบาลนครนนทบุรี 02/03/2021 เทศบาลนครนนทบุรี
127 เทศบาลเมืองลำพูน 02/03/2021 เทศบาลเมืองลำพูน
128 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 05/02/2021 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
129 โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย4.0 29/01/2019 สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
130 ANSELL (THAILAND) LIMITED 13/02/2021 ANSELL (THAILAND) LIMITED
131 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 11/01/2021 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
132 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 26/12/2020 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
133 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 26/12/2020 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
134 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 26/12/2020 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
135 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 26/12/2020 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
136 โรงเรียนปากเกร็ด 26/12/2020 โรงเรียนปากเกร็ด
137 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 26/12/2020 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
138 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 26/12/2020 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
139 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 26/12/2020 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
140 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 26/12/2020 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
141 โรงเรียนแม่พระสกลสงเคราะห์ 26/12/2020 โรงเรียนแม่พระสกลสงเคราะห์
142 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 26/12/2020 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
143 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 26/12/2020 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
144 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 26/12/2020 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
145 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 26/12/2020 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
146 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 26/12/2020 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
147 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 26/12/2020 โรงเรียนปัญญาวรคุณ
148 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 26/12/2020 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
149 โรงเรียนธิดาแม่พระ 26/12/2020 โรงเรียนธิดาแม่พระ
150 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" 26/12/2020 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

Pages