You are here

รายชื่อ MOU ที่กำลังจะหมดอายุลงภายใน 30 วัน

# Title วันสิ้นสุด หน่วยงานคู่สัญญา
201 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 21/09/2017 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
202 การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 31/07/2017 บริษัท เอเชีย เอวิชั่น แอนด์เทคโนโลยี จำกัด
203 บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด และ บริษัท เอเชียแอนด์เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ สถาบัน 02/08/2018 บริษัท เอเชีย เอวิชั่น แอนด์เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด
204 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 13/02/2020 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
205 บริษัท วินเนอร์โปรโตไทป์ จำกัด 22/11/2020 บริษัท วินเนอร์โปรโตไทป์ จำกัด
206 สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย 22/08/2020 สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
207 DAEATI Co., Ltd. 22/11/2019 DAEATI Co., Ltd.
208 ธนาคารออมสิน 19/11/2020 ธนาคารออมสิน
209 บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด 20/11/2020 บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด
210 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 18/09/2020 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
211 โครงการความร่วมมือพัฒนาสื่อมัลดิมีเดียสำหรับนักศึกษา 03/09/2020 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
212 บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท จีเอเบิล จำกัด ร่วมกับ สถาบัน 14/09/2019 บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท จีเอเบิล จำกัด
213 โรงเรียนสมุทรปราการ 07/09/2020 โรงเรียนสมุทรปราการ
214 ความร่วมมือเครื่อข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน 17/08/2017 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.), มหาวิทยาลัยทักษิณ
215 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ร่วมกับ สถาบัน 22/08/2020 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
216 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท เอ็ม. ไทย กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ สถาบัน 16/08/2020 บริษัท เอ็ม. ไทย กรุ๊ป จำกัด
217 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการประชุมนานาชาติในหัวข้อ TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE PATHS TO THAILAND’S FUTURE THAI CANAL: Comprehensive Study of Alternative Logistics Systems for the Maritime Silk Road 11/09/2017 สมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา
218 บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง บริษัท ไทเกอร์ เวลธ จำกัด ร่วมกับ สถาบัน 10/08/2019 บริษัท ไทเกอร์ เวลธ จำกัด
219 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (ภายใต้โครงการเครือข่ายการถ่ายทอดทางวิทยาการ) 12/07/2020 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา, สมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ
220 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล จำกัด 01/05/2020 บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล จำกัด
221 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ไอพี คอมเมิร์ซ จำกัด 27/06/2020 บริษัท ไอพี คอมเมิร์ซ จำกัด
222 โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการแบบพี่ช่วยน้องเพื่อสร้าางอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่โรงเรียนในส่วนภูมิภาค 02/04/2021 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ
223 เครื่อข่ายศูนย์บ่มเพาะดิจิทัลสตาร์ทอัพ (Digital Startup Incubation Network) 28/05/2017 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), ศูนย์ซีอาเซียน, บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่, สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด
224 การวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีการเงิน 21/05/2021 บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหาชน)
225 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีขั้นสูง 23/05/2020 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
226 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง 17/05/2020 กรมการแพทย์
227 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาบริการบัตรดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 16/05/2020 บริษัท มายวอลเลต จำกัด
228 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 25/04/2019 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด , บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
229 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 04/09/2020 บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
230 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรับรู้ระยะไกลและการพยากรณ์อากาศและภูมิอากาศ 04/04/2020 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
231 ความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรประกันภัย 26/03/2019 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
232 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บริษัท อองกา อาทฟูล ไลท์ จำกัด 17/06/2017 บริษัท อองกา อาทฟูล ไลท์ จำกัด
233 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด 28/02/2019 บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด
234 เครื่อข่ายมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 30/09/2020 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
235 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ TVET CONNEX 2017 31/10/2017 สำนักงานผู้บริหารงานเวิลด์ ไดแด็ก เอเชีย
236 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 16/02/2020 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
237 Institute of international education thailand 16/01/2017 Institute of international education thailand
238 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต 04/05/2017 มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
239 เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 15/12/2018 Center for professional assessment (thailand)
240 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน โครงการ การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน : จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ 17/12/2019 มหาวิทยาลัยมหิดล
241 การสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 21/11/2017 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
242 ความร่วมมือ ระหว่าง กรมการค้าต่างประเทศ 13/12/2019 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
243 ความร่วมมือกับบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ด้านวิชาการ งานวิจัย และพัฒนานักศึกษา 08/11/2017 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด ( มหาชน )
244 โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับบริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด 30/09/2019 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จํากัด
245 โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 27/04/2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, Assumption University, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
246 "เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)" 28/05/2021 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สวทน., สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด, บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน), การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย, สถาบันอาหาร, กรมวิทยาศาสตร์บริการ , สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
247 ความร่วมมือ Innovation Center และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการไทย กับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 31/07/2017 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
248 โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ระดับ Early Stage 28/06/2017 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
249 ความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม กับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 18/05/2021 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
250 “การศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานไทย” กับ กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม 20/07/2020 กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

Pages