You are here

รายชื่อ MOU ที่กำลังจะหมดอายุลงภายใน 30 วัน

# Title วันสิ้นสุด หน่วยงานคู่สัญญา
251 Memorandum of Understanding and AMATA CORPORATION PCL 20/07/2017 AMATA CORPORATION PCL
252 ความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 03/05/2019 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
253 โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย กับ บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด 07/12/2018 บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
254 ความร่วมมือเครื่อข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนระดับสถาบันอุดมศึกษา 15/12/2020 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
255 ความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด Weight Add items 02/05/2019 บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
256 ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 19/08/2020 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
257 เพื่อศึกษาและสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในถนนสายหลัก 20 สาย 24/05/2016 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงมหาดไทย, กรุงเทพมหานคร, สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
258 ความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและวิชาการ 23/02/2020 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด, บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ชิกแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
259 การดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตวัสดุสารอาหารพลังงานชนิดอินทรีย์ (Organic High Caloric Food Supplement) จากมะพร้าว 13/03/2021 บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
260 ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ กับ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 28/03/2021 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
261 การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ กับ คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ 04/10/2020 คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
262 โครงการทดสอบและพัฒนาระบบกรองน้ำแบบเคลื่อนที่ (Mobile Water Treatment Plant) 08/12/2020 บริษัท แลม วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด
263 ความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 21/12/2020 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
264 ความร่วมมือทางวิชาการ กับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ 05/07/2020 มูลนิธิพระมหาไถ่
265 โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) 09/08/2020 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สวทน.
266 โครงการจัดตั้งสถานีตำรวจชุมชน สจล.(KMITL SEFTY ZONE) 14/10/2020 สถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อย
267 ความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) 01/09/2018 บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
268 การพัฒนางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา กับ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 16/08/2017 บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
269 โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 25/04/2021 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
270 ความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ทีม กรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำกัด 03/03/2021 บริษัท ทีม กรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำกัด
271 โครงการ การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับระบบการลงทุนในตลาดทุนไทย 08/12/2019 บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
272 ความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 28/04/2019 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
273 ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียมสื่อสาร กับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน 30/11/2020 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
274 การพัฒนางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา กับ บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด 17/05/2021 บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด
275 Memorandum of Understanding and Assumption University 28/10/2020 Assumption University
276 การจัดทำองค์ความรู้การออกแบบเรือนจำในประเทศไทย 01/11/2020 กรมราชทัณฑ์
277 การประสานความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 18/09/2018 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Pages