You are here

หน้าจัดการ MOU

จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ: 430 รายการ
E.g., 23/09/2020
E.g., 23/09/2020
# ชื่อเรื่อง วันสิ้นสุด ประเภท หน่วยงานคู่สัญญา
1 บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 14/05/2023 อื่นๆ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 บริษัท แฟร็กทัล (ไทยแลนด์) จำกัด 28/05/2023 วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท แฟร็กทัล (ไทยแลนด์) จำกัด
3 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ (กลุ่มมิตรผล) 25/05/2023 วิจัย, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
4 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน) 15/03/2025 วิชาการ, นักศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน)
5 บริษัท เอนนาเมส จำกัด 09/04/2025 วิชาการ, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • บริษัท เอนนาเมส จำกัด
6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักบิ... 25/02/2015 วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สมาคมนักบินไทย
 • วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
7 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม... 03/03/2025 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
8 การดำเนินงานร่วมการวิจัยและพัฒนาผลงาน นวัตกรรมการปลูกกัญชา เ... 16/01/2025 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา, อื่นๆ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • บริษัท แอมเบอร์ ฟาร์ม จำกัด
9 เทศบาลตำบลราไวย์ 26/08/2024 อื่นๆ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • เทศบาลตำบลราไวย์
10 บริษัท เอ็นแซด สตั๊ดดี้(ประเทศไทย) จำกัด 25/02/2023 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท เอ็นแซด สตั๊ดดี้(ประเทศไทย) จำกัด
11 บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด 25/02/2023 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด
12 ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัศมีเกรียงไกร 25/02/2025 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัศมีเกรียงไกร
13 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์... 25/02/2025 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
14 บริษัท หญ้าหวานกรุ๊ป 888 จำกัด 25/02/2025 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท หญ้าหวานกรุ๊ป 888 จำกัด
15 บริษัท โค่ยทูยู จำกัด 25/02/2023 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท โค่ยทูยู จำกัด
16 บริษัท โซลิแมค ออโตเมชั่น จำกัด 23/03/2023 วิชาการ, นักศึกษา, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • บริษัท โซลิแมค ออโตเมชั่น จำกัด
17 บริษัท อัลฟ่า โซลูชั่น จำกัด 23/02/2023 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท อัลฟ่า โซลูชั่น จำกัด
18 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด 11/02/2023 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด
19 จังหวัดอุดรธานี 05/02/2023 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • จังหวัดอุดรธานี
20 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 02/02/2023 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
21 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 13/02/2023 วิชาการ, วิจัย, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
22 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 07/06/2020 วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
23 โรงเรียนอัสสัมชัญ 05/02/2023 วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • โรงเรียนอัสสัมชัญ
24 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ร่วมกับคณะการบริหารและจัดการ 17/12/2024 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ
 • บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
25 บริษัท เอ็ม พี เอ็นจีเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด 13/12/2022 วิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • บริษัท เอ็ม พี เอ็นจีเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด
26 บันทึกข้อตกลงเพื่อศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และก... 25/12/2022 วิจัย สจล. (KMITL)
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
27 จังหวัดชุมพร 29/10/2024 วิชาการ, วิจัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • จังหวัดชุมพร
28 ความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และพัฒนา 25/12/2022 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
29 โครงการ PTT Plant together 13/11/2024 นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
30 การพัฒนาเมืองและชุมชนสู่การเป็นเมืองและชุมชนอัจฉริยะ 02/10/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31 โรงเรียนนานาชาติ ไทย สิงคโปร์ 28/10/2022 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์
32 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 15/09/2022 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
33 จังหวัดบึงกาฬ 23/09/2022 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • จังหวัดบึงกาฬ
34 บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด 24/09/2022 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท ไทยรุ่งยูเรี่ยนคาร์ จำกัด
35 การส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย พัฒนา ยา อาหาร เวชสําอางและผลิ... 19/09/2019 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • สำนักงานอัยการสูงสุด
36 ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ 08/08/2024 วิชาการ, นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์
37 โครงการเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรม 30/05/2022 อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • จังหวัดกำแพงเพชร
 • จังหวัดสุโขทัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 • วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
38 การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 05/04/2018 นักศึกษา, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
39 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 30/07/2022 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
40 บริษัท ซี.เอ.ไอ. จำกัด 02/06/2024 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท ซีเอไอ จำกัด
41 Electroless nickel plating 10/08/2024 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • kanigen
42 บริษัท เอไอ เฟิร์ส จำกัด 22/07/2022 อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • บริษัท เอไอ เฟิร์ส จำกัด
43 หลักสูตรในการจัดการศึกษา 14/07/2021 วิชาการ, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
44 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 25/12/2021 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
45 สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย 25/06/2024 วิชาการ, วิจัย, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย
46 บริษัท ซินเนอยี ทรี จํากัด 25/06/2024 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท ซินเนอยี ทรี จํากัด
47 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 12/06/2022 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
48 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ บริษัท โอโซโนส จํ... 03/07/2024 วิชาการ, วิจัย, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • จังหวัดจันทบุรี
 • บริษัท โอโซโนส จํากัด
49 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านพลังงานและการออกแบบอาคารแบบประหยัดพลังง... 04/10/2023 วิชาการ, วิจัย, อื่นๆ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
50 บริษัท M2 Animation จำกัด 06/02/2024 วิชาการ, นักศึกษา, อื่นๆ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • บริษัท M2 Animation จำกัด

Pages