You are here

หน้าจัดการ MOU

จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ: 14 รายการ
E.g., 18/04/2021
E.g., 18/04/2021
# ชื่อเรื่อง วันสิ้นสุด ประเภท หน่วยงานคู่สัญญา
1 บันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย 26/11/2021 วิชาการ, วิจัย, อื่นๆ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • บริษัท วอลคอม ไบโอเคม (ประเทศไทย) จำกัด
2 บันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย 26/11/2023 วิชาการ, วิจัย, อื่นๆ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด
3 บริษัท วอลคอม ไอโอเคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ คณะเทคโนโลยี... 26/11/2021 วิชาการ, วิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • บริษัท วอลคอม ไบโอเคม (ประเทศไทย) จำกัด
4 บันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย 26/11/2023 วิชาการ, วิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด
5 การดำเนินงานร่วมการวิจัยและพัฒนาผลงาน นวัตกรรมการปลูกกัญชา เ... 16/01/2025 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา, อื่นๆ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • บริษัท แอมเบอร์ ฟาร์ม จำกัด
6 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด 11/02/2023 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด
7 โครงการความร่วมมือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับนักศึกษา 03/09/2020 วิชาการ, นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
8 ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตภ... 28/10/2016 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
9 โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย 28/10/2016 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
10 โครงการความร่วมมือพัฒนาสื่อมัลดิมีเดียสำหรับนักศึกษา 03/09/2020 วิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
11 เครื่อข่ายมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 30/09/2020 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
12 เครื่อข่ายมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 30/09/2021 วิจัย, นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
13 โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับบริษัท ไทยฟูดส์ กร... 30/09/2019 วิชาการ, วิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จํากัด
14 โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย กับ บริษัท ฮูเวฟาร์ม... 07/12/2018 วิชาการ, วิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด