You are here

หน้าจัดการ MOU

จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ: 13 รายการ
E.g., 18/04/2021
E.g., 18/04/2021
# ชื่อเรื่อง วันสิ้นสุด ประเภท หน่วยงานคู่สัญญา
1 บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการโครงการศูนย์ฝึกอบรมและบริ... 22/03/2026 วิชาการ, วิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • บริษัท ไอเซ็ม จำกัด
2 บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการโครงการศูนย์ฝึกอบรมและบริ... 22/03/2026 วิชาการ, วิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • บริษัท ไอเซ็ม จำกัด
3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระ... 11/01/2024 วิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท เอส เทลิเจนซ์ จำกั... 31/05/2025 วิชาการ, นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด
5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ... 11/06/2023 วิชาการ, วิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไ... 31/05/2025 วิชาการ, วิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
7 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับคณะเทคโนโลย... 05/10/2024 วิจัย, นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเ... 18/04/2025 วิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาช... 23/03/2018 วิชาการ, นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เม... 12/09/2022 วิชาการ, วิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 บริษัท ศาลาแดง จำกัด 12/03/2014 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • บริษัท ศาลาแดง จำกัด
12 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 06/12/2019 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
13 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) 23/03/2018 วิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)