You are here

หน้าจัดการ MOU

จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ: 24 รายการ
E.g., 17/04/2021
E.g., 17/04/2021
# ชื่อเรื่อง วันสิ้นสุด ประเภท หน่วยงานคู่สัญญา
1 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน) 15/03/2025 วิชาการ, นักศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน)
2 จังหวัดชุมพร 29/10/2024 วิชาการ, วิจัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • จังหวัดชุมพร
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 11/06/2024 วิชาการ, นักศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
4 บันทึกข้อตกลงเพื่อการจัดการศึกษาด้านการศึกษา 19/03/2022 วิชาการ, นักศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
5 โรงเรียนนิรมลชุมพร 20/12/2023 วิชาการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • โรงเรียนนิรมลชุมพร
6 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร และ วิทยาลัยอุตสาหก... 20/12/2022 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
7 ความร่วมมือจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าค... 31/08/2015 นักศึกษา, อื่นๆ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • สรรพสามิตจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
 • ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
 • เทศบาลตำบลชุมโค
8 ความร่วมมือทางการศึกษา งานวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การพั... 01/03/2021 วิชาการ, วิจัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
9 โครงการ การผลิตกล้วยเล็บมือนางภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ วิทยาเ... 25/02/2014 วิชาการ, วิจัย, อื่นๆ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • กลุ่มแปรรูปกล้วยเล็บมือนางท่ามะปริง
10 โครงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังห... 24/02/2015 วิชาการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
11 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 22/10/2018 วิชาการ, วิจัย, อื่นๆ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
12 การจัดสร้างหอพักนักศึกษา 15/09/2033 นักศึกษา, อื่นๆ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • อรสา ศรีช่วย
13 การดำเนินการศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ภาคใต้ตอน... 27/08/2015 อื่นๆ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคใต้ตอนบน
 • สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์กรมหาชน)
14 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร 18/02/2023 อื่นๆ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร
15 โครงการ "ชุมพรปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหวกนิรภัย 100ทั้... 31/12/2016 อื่นๆ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • สถานีตำรวจภูธรปะทิว
16 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณมิตร 21/09/2020 วิชาการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณมิตร
17 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวมเทศบาลตำบลชุมโค 08/05/2023 อื่นๆ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 • เทศบาลตำบลชุมโค
18 โครงการศึกษา วิจัย และพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรรม โค... 30/06/2021 วิชาการ, วิจัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • สหกรณ์โคนมจังหวัดชุมพร จำกัด
 • กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโค
 • บริษัท เจทู เอ็ม ฟาร์ม จำกัด
19 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 02/06/2021 วิชาการ, นักศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
20 นายกอบมา ลอชัยเวช 02/10/2018 วิชาการ, วิจัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • นายกอบมา ลอชัยเวช
21 การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สำหรับ... 18/08/2020 วิชาการ, อื่นๆ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
22 กรมการข้าว 11/06/2018 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • กรมการข้าว
23 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ "สร... 07/01/2018 วิชาการ, นักศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • มหาวิทยาลัยนครพนม
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
24 โรงเรียนศรียาภัย 25/12/2011 วิชาการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • โรงเรียนศรียาภัย