You are here

หน้าจัดการ MOU

จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ: 9 รายการ
E.g., 23/09/2020
E.g., 23/09/2020
# ชื่อเรื่อง วันสิ้นสุด ประเภท หน่วยงานคู่สัญญา
1 โรงเรียนสตรีระนอง 28/05/2020 วิชาการ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  • โรงเรียนสตรีระนอง
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 28/05/2020 วิชาการ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 28/05/2020 วิชาการ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 28/05/2020 วิชาการ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
5 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 28/05/2020 วิชาการ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 28/09/2020 วิชาการ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
7 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายจมูกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเฝ้าระวังกล... 25/06/2017 วิชาการ, วิจัย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
8 ความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและงานวิจัย 20/07/2019 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  • บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
9 ความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและงานวิจัย 13/03/2019 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  • บริษัท ยูแทคไทย จำกัด