You are here

หน้าจัดการ MOU

จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ: 191 รายการ
E.g., 18/04/2021
E.g., 18/04/2021
# ชื่อเรื่อง วันสิ้นสุด ประเภท หน่วยงานคู่สัญญา
1 โรงเรียนสตึก ร่วมกับคณะบริหาร 12/01/2025 นักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสตึก
2 โรงเรียนสตรีศิริเกศ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 นักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสตรีศิริเกศ
3 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 นักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน
4 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 นักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
5 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 นักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 นักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
7 โรงเรียนราชวินิต บางแคปานขำ 12/01/2025 นักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนราชวินิต บางแคปานขำ
8 โรงเรียนราชวินิต บางเขน ร่วมกับคณะบิหารธุรกิจ 12/01/2025 นักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนราชวินิต บางเขน
9 โรงเรียนราชประชาสมาลัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัม... 12/01/2025 นักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนราชประชาสมาลัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 นักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
11 โรงเรียนราชดำริ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 นักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ
12 โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 นักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์
13 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 นักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
14 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ
 • วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
15 บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัดร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 27/01/2025 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ
 • บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด
16 บริษัท เก้าไร่ บิซิเนสโซลูชั่น จำกัด ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 06/08/2023 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ
 • บริษัท เก้าไร่ บิซิเนสโซลูชั่น จำกัด
17 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมกา... 22/03/2023 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
18 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
19 โรงรียนอุดมวิทยา ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนอุดมวิทยา
20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
21 โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ร่วมกับคณะบริหารธุรก... 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
22 โรงเรียนอรัญประเทศ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนอรัญประเทศ
23 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
24 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนหัวหินวิทยาคม
25 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ร่วมกับ คณะบริหารและจัดการ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
26 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ร่วมกับ คณะบริหารและจัดการ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
27 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ร่วมกับ คณะบริหารและจัดการ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
28 โรงเรียนสหธาตุศึกษา ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสหธาตุศึกษา
29 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
30 โรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมกับ คณะบริหารและจัดการ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนวิเชียรมาตุ
31 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
32 โรงเรียนวัดราชบพิธ ร่วมกับ คณะบริหารและจัดการ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนวัดราชบพิธ
33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
34 โรงเรียนแม่พระฟาติมา ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนแม่พระฟาติมา
35 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนหัวหินวิทยาคม
36 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
37 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
38 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
39 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
40 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้าร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
41 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
42 โรงเรียนปทุมราชวงศา ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนปทุมราชวงศา
43 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสะพือวิทยาคาร
44 โรงเรียนสายปัญญารังสิตร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสายปัญญารังสิต
45 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
46 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ร่วมกั... 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
47 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
48 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
49 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดก... 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
50 โรงเรียนกบินทร์บุรี ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนกบินทร์บุรี

Pages