You are here

หน้าจัดการ MOU

จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ: 191 รายการ
E.g., 12/06/2021
E.g., 12/06/2021
# ชื่อเรื่อง วันสิ้นสุด ประเภท หน่วยงานคู่สัญญา
101 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
102 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
103 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ร่วมกับ คณะบริหารและการจัด... 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
104 โรงเรียนปรางค์กู่ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนปรางค์กู่
105 โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ ร่วมกับ คณะบริหารธุร... 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์
106 โรงเรียนพังเคนพิทยาร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนพังเคนพิทยา
107 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ร่วมกับ คณะการบริ... 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
108 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยาร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา
109 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
110 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
111 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
112 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ร่วมกับ คณะบริหารและการจัดการ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
113 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
114 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระร... 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
115 โรงเรียนนารีนุกูล ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนนารีนุกูล
116 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
117 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
118 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ คณะบริหารและกา... 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
119 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ร่วมกับ คณะบริหารและการจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนศรีบุณยานนท์
120 โรงเรียนเลิงนกทา ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเลิงนกทา
121 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
122 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ คณะบริหารและการจัดก... 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
123 โรงเรียนอำนาจเจริญ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนอำนาจเจริญ
124 โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
125 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสวีสดิ์รัตนาภิมุข
126 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
127 โรงเรียนสีดาวิทยา ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสีดาวิทยา
128 โรงเรียนสระแก้ว ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสระแก้ว
129 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
130 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
131 โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสมุทรปราการ
132 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
133 โรงเรียนอนุกูลนารี ร่วมกับคณะธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนอนุกูลนารี
134 โรงเรียนวัดราชโอรส ร่วมกับ คณะบริหารและการจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนวัดราชโอรส
135 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
136 โรงเรียนราชวินิต มัธยมร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนราชวินิต มัธยม
137 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะบริ... 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์
138 โรงเรียนองครักษ์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนองครักษ์
139 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
140 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานครร่วมกับคณะบ... 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
141 โรงเรียนวัดจันทราวาส ร่วมกับ คณะบริหารและการจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนวัดจันทราวาส
142 โรงเรียนสังขะ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสังขะ
143 โรงเรียนอุทัยร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนอุทัย
144 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระรา... 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
145 โรงเรียนร่องคำร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนร่องคำ
146 โรงเรียนหนองพลับวิทยาร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนหนองพลับวิทยา
147 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
148 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
149 โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"
150 โรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสองพิทยาคม

Pages