You are here

หน้าจัดการ MOU

จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ: 191 รายการ
E.g., 12/06/2021
E.g., 12/06/2021
# ชื่อเรื่อง วันสิ้นสุด ประเภท หน่วยงานคู่สัญญา
151 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม
152 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
153 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
154 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
155 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎรนุกูล" ร่วมกับคณะบ... 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎรนุกูล"
156 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียน"เสนาประสิทธิ์"
157 โรงเรียนยโสธรพิทยาคมร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
158 โรงเรียนตาพระยา ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนตาพระยา
159 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
160 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
161 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
162 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
163 โรงเรียนเดชอุดม ร่วมกับ คณะบริหารและการจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเดชอุดม
164 โรงเรียนกำแพงร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนกำแพง
165 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
166 โรงเรียนทัพราชวิทยา ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนทัพราชวิทยา
167 โรงเรียนขุขันธ์ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนขุขันธ์
168 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ร่วมกับ คณะบริหารธูรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
169 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ร่วมกับ คณะบริหารและการจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
170 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
171 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
172 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ร่วมกับคณะบริหารธุร... 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนภาชี "สุนทรวิยานุกูล"
173 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
174 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
175 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
176 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
177 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาการร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนโขงเจียมวิทยา
178 โรงเรียนพิริยาจังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
179 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ร่วมกับ ค... 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
180 โรงเรียนปทุมวิไลร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนปทุมวิไล
181 โรงเรียนถาวรานุกูล ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนถาวรานุกูล
182 โรงเรียนบุ่งคล้านคร ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนบุ่งคล้านคร
183 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
184 โรงเรียนนครไทย ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนนครไทย
185 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ร่วมกับ คณะบริห... 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
186 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
187 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ร่วมกับ คณะบริหารและการจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
188 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมก... 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
189 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาการร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
190 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ร่วมกับคณะการบริหารและจัดการ 17/12/2024 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ
 • บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
191 บริษัท ไนน อินฟินิต กรุพ 1998 จํากัด ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 06/06/2021 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา, อื่นๆ คณะการบริหารและจัดการ
 • บริษัท ไนนอินฟินิต กรุพ 1998 จำกัด

Pages