You are here

หน้าจัดการ MOU

จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ: 405 รายการ
E.g., 15/06/2021
E.g., 15/06/2021
# ชื่อเรื่อง วันสิ้นสุด ประเภท หน่วยงานคู่สัญญา
51 การสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ในสถาบ... 02/08/2019 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สวทน.
52 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนเซนต์เทเรซ่า 01/11/2023 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนเซนต์เทเรซ่า
53 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนสตรีพัทลุง 11/01/2024 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนสตรีพัทลุง
54 กรมอนามัยร่วมกับสจล. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโปรแกรมขึ้นทะเ... 15/12/2030 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • กรมอนามัย
55 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโปรแกรมขึ้นทะเบียนผู้จัดการการดูแลผ... 15/12/2030 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
56 บริษัท แฟร็กทัล (ไทยแลนด์) จำกัด 28/05/2023 วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท แฟร็กทัล (ไทยแลนด์) จำกัด
57 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ (กลุ่มมิตรผล) 25/05/2023 วิจัย, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
58 บริษัท เอนนาเมส จำกัด 09/04/2025 วิชาการ, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • บริษัท เอนนาเมส จำกัด
59 บริษัท เอ็นแซด สตั๊ดดี้(ประเทศไทย) จำกัด 25/02/2023 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท เอ็นแซด สตั๊ดดี้(ประเทศไทย) จำกัด
60 บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด 25/02/2023 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด
61 ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัศมีเกรียงไกร 25/02/2025 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัศมีเกรียงไกร
62 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์... 25/02/2025 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
63 บริษัท หญ้าหวานกรุ๊ป 888 จำกัด 25/02/2025 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท หญ้าหวานกรุ๊ป 888 จำกัด
64 บริษัท โค่ยทูยู จำกัด 25/02/2023 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท โค่ยทูยู จำกัด
65 บริษัท โซลิแมค ออโตเมชั่น จำกัด 23/03/2023 วิชาการ, นักศึกษา, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • บริษัท โซลิแมค ออโตเมชั่น จำกัด
66 บริษัท อัลฟ่า โซลูชั่น จำกัด 23/02/2023 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท อัลฟ่า โซลูชั่น จำกัด
67 จังหวัดอุดรธานี 05/02/2023 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • จังหวัดอุดรธานี
68 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 02/02/2023 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
69 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 13/02/2023 วิชาการ, วิจัย, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
70 บันทึกข้อตกลงเพื่อศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และก... 25/12/2022 วิจัย สจล. (KMITL)
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
71 ความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต 25/12/2022 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
72 โครงการ PTT Plant together 13/11/2024 นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
73 การพัฒนาเมืองและชุมชนสู่การเป็นเมืองและชุมชนอัจฉริยะ 02/10/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
74 โรงเรียนนานาชาติ ไทย สิงคโปร์ 28/10/2022 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์
75 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 15/09/2022 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
76 จังหวัดบึงกาฬ 23/09/2022 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • จังหวัดบึงกาฬ
77 บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด 24/09/2022 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท ไทยรุ่งยูเรี่ยนคาร์ จำกัด
78 การส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย พัฒนา ยา อาหาร เวชสําอางและผลิ... 19/09/2019 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • สำนักงานอัยการสูงสุด
79 โครงการเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรม 30/05/2022 อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • จังหวัดกำแพงเพชร
 • จังหวัดสุโขทัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 • วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
80 การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 05/04/2018 นักศึกษา, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
81 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 30/07/2022 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
82 บริษัท ซี.เอ.ไอ. จำกัด 02/06/2024 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท ซีเอไอ จำกัด
83 Electroless nickel plating 10/08/2024 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • kanigen
84 บริษัท เอไอ เฟิร์ส จำกัด 22/07/2022 อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • บริษัท เอไอ เฟิร์ส จำกัด
85 หลักสูตรในการจัดการศึกษา 14/07/2021 วิชาการ, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
86 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 25/12/2021 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
87 สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย 25/06/2024 วิชาการ, วิจัย, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย
88 บริษัท ซินเนอยี ทรี จํากัด 25/06/2024 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท ซินเนอยี ทรี จํากัด
89 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 12/06/2022 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
90 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ บริษัท โอโซโนส จํ... 03/07/2024 วิชาการ, วิจัย, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • จังหวัดจันทบุรี
 • บริษัท โอโซโนส จํากัด
91 กรมการค้าระหว่างประเทศ และ9หน่วยงาน 13/12/2019 วิชาการ, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • กรมการค้าต่างประเทศ
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
92 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สอศ และมหาวิทยาลัย9แห่ง 05/03/2024 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
93 บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 21/05/2024 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
94 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ) 20/02/2023 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
 • โรงเรียนจิตรลดา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
95 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 26/05/2023 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
96 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 02/05/2024 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
97 ไปรษณีย์ไทย 25/04/2021 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
98 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 30/04/2024 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
99 TMB bank Public Company Limited 31/12/2021 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • TMB bank Public Company Limited
100 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 26/03/2022 วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Pages