You are here

หน้าจัดการ MOU

จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ: 405 รายการ
E.g., 16/06/2021
E.g., 16/06/2021
# ชื่อเรื่อง วันสิ้นสุด ประเภท หน่วยงานคู่สัญญา
101 บริษัท แบ็คยาร์ด จํากัด 28/04/2020 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท แบ็คยาร์ด จํากัด
102 บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) 18/04/2025 วิชาการ, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
103 บริษัท อินโนเวทีฟ แวคคั่ม โค้ทติ้ง จำกัด 01/03/2021 วิชาการ, นักศึกษา, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • บริษัท อินโนเวทีฟ แวคคั่ม โค้ทติ้ง จำกัด
104 การจัดตั้งสภาความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไท... 29/01/2024 วิชาการ, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ราชวิทยาลัยจุฬากรณ์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ทันตแพทยสภา
 • แพทยสภา
 • สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
 • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 • สภาเภสัชกรรม
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
105 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 10/10/2007 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
106 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 17/11/2006 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
107 โครงการ ช่วยเหลือและสนับสนุนด้านสุขภาพจิตที่ดีให้แก่นักศึกษา 21/03/2020 นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท เทเลเมดิก้า จำกัด
108 เครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมั... 14/01/2024 วิชาการ, วิจัย, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สวทน.
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 • โรงเรียนดัดดรุณี
 • กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช จำกัด
 • บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
109 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 14/02/2022 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
110 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
111 โรงเรียนราษฎร์นิยม 25/12/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนราษฎร์นิยม
112 โรงเรียนระยองวิทยาคม 14/02/2022 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนระยองวิทยาคม
113 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 29/01/2022 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
114 บริษัท เซราไทย จำกัด 28/02/2021 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท เซาราไทย จำกัด
115 โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 25/12/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
116 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 25/12/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
117 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 14/02/2022 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
118 โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 14/02/2022 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
119 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 25/12/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
120 ร่วมกันจัดตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีตามหลักสูตรแบบญี่ปุ่นในราชอา... 13/12/2023 อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
121 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 29/01/2022 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
122 โรงเรียนบางบัวทอง 25/12/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนบางบัวทอง
123 โครงการ ThaiWPS สนับสนุนการศึกษาไทย 13/02/2021 นักศึกษา, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • บริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ส จำกัด
124 โครงการก้าวแรกสู่โลกดิจิทัลใน CMMG (Coder, Maker, Multimedi... 13/02/2021 นักศึกษา, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • บริษัท ดาต้า คุ้กกี้ จํากัด
125 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 29/01/2022 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
126 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 25/12/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
127 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 28/01/2022 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
128 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 25/12/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
129 NATIONAL INSTRUMENTS SINGAPORE (PTE) LTD 20/01/2022 วิชาการ, วิจัย, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • NATIONAL INSTRUMENTS SINGAPORE (PTE) LTD
130 ความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย 27/01/2024 วิชาการ, นักศึกษา, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
131 ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 24/12/2023 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
132 ด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม NEXT Lab และบริการจัดการทางการเงิน... 23/08/2024 วิจัย, นักศึกษา, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
133 บริษัท หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำกัด 07/01/2022 นักศึกษา, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • บริษัท หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
134 โครงการพัฒนาพันธมิตรเครือข่ายการศึกษาด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพ... 10/09/2021 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
135 การดำเนินงานเครือข่ายโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัต... 31/03/2023 อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
136 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 25/12/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
137 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย 25/12/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย
138 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25/12/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
139 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 25/12/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
140 โรงเรยีนวัดบึงทองหลาง 25/12/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
141 โรงเรียนปัญจดี 25/12/2021 วิชาการ, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนปัญจดี
142 โรงเรียนพานพิทยาคม 25/12/2021 วิชาการ, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนพานพิทยาคม
143 โรงเรียนปัญญวิมลทย์ จังหวัดตรัง 25/12/2021 วิชาการ, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนปัญญาวิทย์ จังหวัดตรัง
144 บริษัท คลาเรียนท์ พลาสติก แอนด์ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 13/12/2022 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • บริษัท คลาเรียนท์ พลาสติก แอนด์ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
145 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 22/08/2020 อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • มหาวิทยาลัยสยาม
146 DESIGN THINKING FOR URBAN DESIGN IN THAILAND UNIVERSITIES P... 13/12/2021 วิชาการ, วิจัย, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • SINGAPORE POLYTECHNIC
147 โครงการ CPN เพาะกล้าปัญญาไทย 20/09/2023 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
148 สมาคมการค้า รถสามล้อส่วนบุคคล และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 29/11/2023 วิจัย, นักศึกษา, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • สมาคมการค้า รถสามล้อส่วนบุคคล และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
149 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 18/11/2021 วิชาการ, วิจัย, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
150 บริษัท แสงไทยผลิตยาง จำกัด 20/11/2023 วิชาการ, วิจัย, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • บริษัท แสงไทยผลิตยาง จำกัด

Pages