You are here

หน้าจัดการ MOU

จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ: 405 รายการ
E.g., 16/06/2021
E.g., 16/06/2021
# ชื่อเรื่อง วันสิ้นสุด ประเภท หน่วยงานคู่สัญญา
151 หลักชัยเขตพัฒนาเศรษฐกิจเทคโนโลยีชั้นสูง รวมทั้งนิคมอุตสาหกรร... 18/11/2022 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
152 สมาคมไทยไอโอที 31/10/2023 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • สมาคมไทยไอโอที
153 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 10/09/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
154 โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกําลังคนที่มีสมรรถนะสู... 31/08/2023 วิชาการ, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
155 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 16/08/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
156 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลาดา(สายวิชาชีพ) 20/02/2023 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
157 โรงเรียนนานาชาติประภามนตรี - สิงคโปร์ 24/06/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนนานาชาติประภามนตรี - สิงคโปร์
158 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 06/09/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
159 บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 27/09/2023 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
160 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และบริษัทเอเชีย เอวิชั่น... 28/09/2018 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
161 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 15/08/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนวาวีวิทยาคม
162 โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม(Fabrication Lab) 31/10/2019 วิชาการ, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
163 ความร่วมมือในการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบ... 07/01/2020 อื่นๆ สจล. (KMITL)
164 จังหวัดอ่างทอง 30/09/2008 อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • จังหวัดอ่างทอง
165 โคงการส่งเสริมการเรียน e-Learning เพื่อองค์กรธุรกิจ หน่วยงาน... 29/09/2008 อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
166 ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีโอโซนเพื่อผลิตและควบค... 28/08/2013 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • การประปานครหลวง
167 โครงการจัดตั้งโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์ 28/01/2008 วิชาการ, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
168 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 24/03/2010 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
169 โครงการศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 21/01/2010 วิชาการ, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
170 การพัฒนาบุคลากรทางด้านซอฟต์แวร์ฝังตัว และการจัดตั้งสถาบันเทค... 18/01/2008 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
171 ความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดตั้ง และดำเนินงาน ของสถาบันเมค... 21/05/2008 วิชาการ, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • จังหวัดระยอง
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
172 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/09/2008 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
173 สถาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 17/08/2011 วิชาการ, วิจัย, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • สถาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
174 องค์กรเครือข่ายวิศวกรรมการบินและอวกาศ 13/03/2008 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12/07/2008 วิชาการ, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
176 จังหวัดสุพรรณบุรี 10/02/2009 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • จังหวัดสุพรรณบุรี
177 กรมพัฒนาที่ดิน 23/04/2020 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • กรมพัฒนาที่ดิน
178 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) 18/07/2021 วิชาการ, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)
179 การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทด... 15/07/2015 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
180 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 09/06/2019 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
181 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 09/02/2018 วิชาการ, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
182 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย 01/08/2020 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
183 บริษัท ริโก้ จำกัด 03/07/2019 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • บริษัท ริโก้ จำกัด
184 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 29/12/2009 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
185 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ 28/07/2012 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
186 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 27/12/2010 วิชาการ, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
187 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 27/10/2008 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
188 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ 25/07/2012 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ
189 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 16/12/2011 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
190 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 11/06/2013 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
191 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 08/06/2010 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
192 โรงเรียนสารวิทยา 31/05/2012 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนสารวิทยา
193 โรงเรียนดัดดรุณี 28/07/2010 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนดัดดรุณี
194 โรงเรียนหอวัง 26/08/2009 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนหอวัง
195 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 26/01/2008 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
196 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 26/01/2008 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
197 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 26/01/2008 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
198 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 22/01/2010 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
199 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 21/06/2011 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
200 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 21/05/2012 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

Pages