You are here

หน้าจัดการ MOU

จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ: 405 รายการ
E.g., 15/06/2021
E.g., 15/06/2021
# ชื่อเรื่อง วันสิ้นสุด ประเภท หน่วยงานคู่สัญญา
251 การไฟฟ้านครหลวง 25/06/2021 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • การไฟฟ้านครหลวง
252 กลุ่มวังขนาย 24/04/2023 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • กลุ่มวังขนาย
253 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ 24/06/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ
254 โรงเรียนประภามนตรี 3 (สุวรรณภูมิ) 24/06/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนประภามนตรี 3 (สุวรรณภูมิ)
255 โรงเรียนประภามนตรี 2 (ศรีนครินทร์) 24/06/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนประภามนตรี 2 (ศรีนครินทร์)
256 บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่ง... 24/06/2023 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด
257 การศึกษาและพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร 24/01/2021 วิชาการ, อื่นๆ สจล. (KMITL)
 • การศึกษาและพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
258 บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 24/05/2023 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
259 โครงการ TVET CONNEX, Digital Workshop และ Early Childhood CO... 31/10/2018 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โครงการ TVET CONNEX, Digital Workshop และ Early Childhood CONNEX
260 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 22/08/2023 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
261 บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด 19/08/2023 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
262 ความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนงานวิจัยนวัต... 19/07/2020 วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท เวริลี วิชั่น จำกัด
263 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) 17/06/2023 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
264 กลุ่มโปลิโฟม 17/05/2023 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • กลุ่มโปลิโฟม
265 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 16/08/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
266 โรงเรียนประชานิเวศน์ 16/08/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนประชานิเวศน์
267 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 16/08/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
268 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
269 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
270 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
271 โรงเรียนสตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช... 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนสตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
272 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
273 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
274 โรงเรียนศรีพฤฒา 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนศรีพฤฒา
275 โรงเรียนวัดราชบพิธ 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนวัดราชบพิธ
276 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
277 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
278 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนมักกะสันพิทยา
279 โรงเรียนมหรรณพาราม 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนมหรรณพาราม
280 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
281 โรงเรียนบางกะปิ 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนบางกะปิ
282 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
283 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
284 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
285 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
286 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระชูปถัมภ์ฯ 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระชูปถัมภ์ฯ
287 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
288 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
289 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
290 โรงเรียนราชดำริ 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนราชดำริ
291 โรงเรียนนวมันทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
292 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
293 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
294 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
295 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
296 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 14/02/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนวัดเขมาภิรดาราม
297 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 13/06/2021 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
298 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 11/03/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนสารสาสน์พิทยา
299 โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน 11/03/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน
300 โรงเรียนมารีวิทย์ 11/03/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนมารีวิทย์

Pages