You are here

หน้าจัดการ MOU

จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ: 405 รายการ
E.g., 15/06/2021
E.g., 15/06/2021
# ชื่อเรื่อง วันสิ้นสุด ประเภท หน่วยงานคู่สัญญา
301 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 11/03/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ
302 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 11/03/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนพรตพิทยพยัต
303 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 13/09/2021 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
304 บริษัท เด็กเนิร์ดดอทคอม จำกัด 05/09/2023 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท เด็กเนิร์ดดอทคอม จำกัด
305 บริษัท เมทลิ้งค์ อินโฟ จำกัด 01/08/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • บริษัท เมทลิ้งค์ อินโฟ จำกัด
306 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) 24/09/2020 วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
307 การสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย 21/12/2017 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • คณะกรรมการการอุดมศึกษา
308 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 21/09/2017 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
309 จังหวัดสกลนคร 30/09/2022 วิจัย สจล. (KMITL)
 • จังหวัดสกลนคร
310 มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล 03/12/2022 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
311 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 13/02/2020 วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
312 บริษัท วินเนอร์โปรโตไทป์ จำกัด 22/11/2020 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท วินเนอร์โปรโตไทป์ จำกัด
313 สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย 22/08/2020 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
314 DAEATI Co., Ltd. 22/11/2019 วิจัย สจล. (KMITL)
 • DAEATI Co., Ltd.
315 ธนาคารออมสิน 19/11/2020 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • ธนาคารออมสิน
316 บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด 20/11/2020 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด
317 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 18/09/2020 นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
318 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26/03/2022 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
319 บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท จีเ... 14/09/2019 วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท จีเอเบิล จำกัด
320 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 12/09/2022 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
321 โรงเรียนสมุทรปราการ 07/09/2020 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนสมุทรปราการ
322 ความร่วมมือเครื่อข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาและเทคโน... 17/08/2017 วิจัย สจล. (KMITL)
 • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนครพนม
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
323 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถานีวิทยุโทรทัศน... 22/08/2020 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
324 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท เอ็ม. ไทย... 16/08/2020 วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท เอ็ม. ไทย กรุ๊ป จำกัด
325 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการประชุมนานาชาติในหัวข้อ TEC... 11/09/2017 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • สมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา
326 บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง บริษัท ไทเกอร์ เวลธ จำกัด ร่วมกับ ส... 10/08/2019 วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท ไทเกอร์ เวลธ จำกัด
327 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... 15/08/2024 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
328 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (ภายใต้โครงการเครือข่ายกา... 12/07/2020 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 • สมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ
329 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย (... 08/07/2022 วิจัย สจล. (KMITL)
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
330 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล... 01/05/2020 วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล จำกัด
331 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ไอพี คอมเมิร์ซ จำก... 27/06/2020 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท ไอพี คอมเมิร์ซ จำกัด
332 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท สมุนไพรภูมิพฤกษา จ... 06/06/2022 วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท สมุนไพรภูมิพฤกษา จำกัด
333 เครื่อข่ายศูนย์บ่มเพาะดิจิทัลสตาร์ทอัพ (Digital Startup Incu... 28/05/2017 วิจัย สจล. (KMITL)
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • ศูนย์ซีอาเซียน
 • บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่
 • สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
 • บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด
334 การวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีการเงิน 21/05/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหาชน)
335 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานสาข... 23/05/2020 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
336 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพ... 17/05/2020 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • กรมการแพทย์
337 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาบริกา... 16/05/2020 วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท มายวอลเลต จำกัด
338 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ กองบัญชาการกองทัพไทย 08/05/2022 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • กองบัญชาการกองทัพไทย
339 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 25/04/2019 วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
340 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่... 04/09/2020 วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
341 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรับรู้ระยะไกลและการพยากรณ์อากาศและภู... 04/04/2020 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
342 ความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุค... 26/03/2019 นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • สมาคมประกันวินาศภัยไทย
343 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บริษัท อองกา อาทฟูล ไลท์ จำกัด 17/06/2017 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • บริษัท อองกา อาทฟูล ไลท์ จำกัด
344 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอ... 28/02/2019 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท กุสซิ่ง รีนิวเอเบิ้ล เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด
345 การเพิ่มประสิทธิภาพของการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของป... 22/02/2022 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
346 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ TVET CONNEX 2017 31/10/2017 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • สำนักงานผู้บริหารงานเวิลด์ ไดแด็ก เอเชีย
347 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 20/02/2022 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
348 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มห... 16/02/2020 วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
349 Institute of international education thailand 16/01/2017 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • Institute of international education thailand
350 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเ... 09/01/2022 วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Pages