You are here

หน้าจัดการ MOU

จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ: 405 รายการ
E.g., 15/06/2021
E.g., 15/06/2021
# ชื่อเรื่อง วันสิ้นสุด ประเภท หน่วยงานคู่สัญญา
351 ความร่วมมือประชารัฐร่วมใจยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโล... 04/07/2022 วิจัย สจล. (KMITL)
 • สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยนครพนม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • กรมพัฒนาชุมชน
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • บริษัท ประกันภัยสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • บริษัท สยามพิวรรณ จำกัด
 • ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
 • สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ธนาคารออมสิน
352 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต 04/05/2017 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
353 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 30/04/2022 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
 • จังหวัดกระบี่
354 เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 15/12/2018 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • Center for professional assessment (thailand)
355 การให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาและบุคลากร 21/12/2021 นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
356 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาว... 17/12/2019 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
357 การสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ในสถาบ... 21/11/2017 วิจัย สจล. (KMITL)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
358 ความร่วมมือ ระหว่าง กรมการค้าต่างประเทศ 13/12/2019 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
359 การจัดตั้ง KMITL - SYNNEX Startup Village กับ บริษัท ซินเน็ค... 16/10/2021 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
360 ความร่วมมือกับบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ด้า... 08/11/2017 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด ( มหาชน )
361 ความร่วมมือกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 16/06/2025 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ISE
 • องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
362 ความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแแฟคเจอริ่ง... 14/09/2021 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแแฟคเจอริ่ง จำกัด
363 การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและด้านการวิจัยและพัฒนา 10/10/2021 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
364 บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 สถาบัน 20/08/2021 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
365 ความร่วมมือ กับ กลุ่มบริษัทซีดีจีและกลุ่มบริษัทจีเอเบิล 28/09/2021 วิจัย สจล. (KMITL)
 • กลุ่มบริษัทซีดีจี
 • กลุ่มบริษัทจีเอเบิล
366 "เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)" 28/05/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สวทน.
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 • บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • สถาบันอาหาร
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 • บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
367 ความร่วมมือในการผลิตแพทย์ กับ กรุงเทพมหานคร 17/09/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • กรุงเทพมหานคร
368 ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดการด้านพล... 21/07/2021 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท เทเช่นเทคโนโลยีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
369 ความร่วมมือ Innovation Center และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการไทย... 31/07/2017 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
370 ความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล 23/08/2021 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล
371 US Space and Rocket Center – Zignature Marketing Cooperation... 19/08/2022 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • US Space and Rocket Center
 • Zignature Marketing Cooperation Limited
372 โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโล... 28/06/2017 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
373 การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ กับ บริษัท เอ... 12/07/2023 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
374 ความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม กับ องค์การขนส่งมวล... 18/05/2021 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
375 การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทด... 14/05/2520 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
376 การพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่าง บริษัท ไทยไฟท์ จำก... 01/08/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • THAI FIGHT
377 ความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย โครงการนิคมอุตสาหกรรมไทยร่วมใ... 17/06/2021 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
378 “การศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานไทย” กับ... 20/07/2020 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม
379 Memorandum of Understanding and AMATA CORPORATION PCL 20/07/2017 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • AMATA CORPORATION PCL
380 Memorandum of Understanding (MOU) Among KMIT Ladkrabang Co.... 24/07/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • KMIT Ladkrabang Co., Ltd.
 • Group IB Service, Ltd.
381 ความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 30/06/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
382 ความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 03/05/2019 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
383 ความร่วมมือเครื่อข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนระดับสถาบันอุดมศึกษา 15/12/2020 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
384 ความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกั... 02/05/2019 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
385 ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 19/08/2020 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • มหาวิทยาลัยเกริก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
 • สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
386 เพื่อศึกษาและสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในถนนสายหลั... 24/05/2016 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กระทรวงคมนาคม
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรุงเทพมหานคร
 • สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
387 ความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและวิชาการ 23/02/2020 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
 • บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ชิกแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด
 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
388 การดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตวัสดุสารอาหารพลังงานชนิดอิน... 13/03/2021 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
389 ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอา... 28/03/2021 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
390 การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ กับ คณะอนุกรรมาธิการด้านการค... 04/10/2020 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
391 โครงการทดสอบและพัฒนาระบบกรองน้ำแบบเคลื่อนที่ (Mobile Water T... 08/12/2020 วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท แลม วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด
392 ความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 21/12/2020 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
393 ความร่วมมือทางวิชาการ กับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิก... 05/07/2020 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • มูลนิธิพระมหาไถ่
394 โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จ... 09/08/2020 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สวทน.
395 โครงการจัดตั้งสถานีตำรวจชุมชน สจล.(KMITL SEFTY ZONE) 14/10/2020 นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • สถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อย
396 ความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) 01/09/2018 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
397 การพัฒนางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา กับ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็... 16/08/2017 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
398 โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในสถาบันเทคโนโลยีพร... 25/04/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
399 ความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ทีม กรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำก... 03/03/2021 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท ทีม กรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำกัด
400 โครงการ การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับระบบการลงทุนในตลาดทุนไทย 08/12/2019 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

Pages