You are here

หน้าจัดการ MOU

จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ: 887 รายการ
E.g., 15/06/2021
E.g., 15/06/2021
# ชื่อเรื่อง วันสิ้นสุด ประเภท หน่วยงานคู่สัญญา
851 US Space and Rocket Center – Zignature Marketing Cooperation... 19/08/2022 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • US Space and Rocket Center
 • Zignature Marketing Cooperation Limited
852 โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโล... 28/06/2017 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
853 การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ กับ บริษัท เอ... 12/07/2023 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
854 ความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม กับ องค์การขนส่งมวล... 18/05/2021 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
855 การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทด... 14/05/2520 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
856 การพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่าง บริษัท ไทยไฟท์ จำก... 01/08/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • THAI FIGHT
857 ความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย โครงการนิคมอุตสาหกรรมไทยร่วมใ... 17/06/2021 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
858 “การศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานไทย” กับ... 20/07/2020 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม
859 Memorandum of Understanding and AMATA CORPORATION PCL 20/07/2017 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • AMATA CORPORATION PCL
860 Memorandum of Understanding (MOU) Among KMIT Ladkrabang Co.... 24/07/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • KMIT Ladkrabang Co., Ltd.
 • Group IB Service, Ltd.
861 ความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 30/06/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
862 ความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 03/05/2019 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
863 โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย กับ บริษัท ฮูเวฟาร์ม... 07/12/2018 วิชาการ, วิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
864 ความร่วมมือเครื่อข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนระดับสถาบันอุดมศึกษา 15/12/2020 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
865 ความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกั... 02/05/2019 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
866 ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 19/08/2020 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • มหาวิทยาลัยเกริก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
 • สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
867 เพื่อศึกษาและสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในถนนสายหลั... 24/05/2016 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กระทรวงคมนาคม
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรุงเทพมหานคร
 • สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
868 ความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและวิชาการ 23/02/2020 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
 • บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ชิกแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด
 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
869 การดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตวัสดุสารอาหารพลังงานชนิดอิน... 13/03/2021 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
870 ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอา... 28/03/2021 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
871 การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ กับ คณะอนุกรรมาธิการด้านการค... 04/10/2020 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
872 โครงการทดสอบและพัฒนาระบบกรองน้ำแบบเคลื่อนที่ (Mobile Water T... 08/12/2020 วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท แลม วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด
873 ความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 21/12/2020 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
874 ความร่วมมือทางวิชาการ กับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิก... 05/07/2020 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • มูลนิธิพระมหาไถ่
875 โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จ... 09/08/2020 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สวทน.
876 โครงการจัดตั้งสถานีตำรวจชุมชน สจล.(KMITL SEFTY ZONE) 14/10/2020 นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • สถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อย
877 ความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) 01/09/2018 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
878 การพัฒนางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา กับ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็... 16/08/2017 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
879 โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในสถาบันเทคโนโลยีพร... 25/04/2021 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
880 ความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ทีม กรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำก... 03/03/2021 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท ทีม กรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำกัด
881 โครงการ การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับระบบการลงทุนในตลาดทุนไทย 08/12/2019 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
882 ความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 28/04/2019 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
883 ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียมสื... 30/11/2020 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
884 การพัฒนางานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา กับ บริษัท ซัมมิท อีเล็คโท... 17/05/2021 วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด
885 Memorandum of Understanding and Assumption University 28/10/2020 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • Assumption University
886 การจัดทำองค์ความรู้การออกแบบเรือนจำในประเทศไทย 01/11/2020 วิจัย สจล. (KMITL)
 • กรมราชทัณฑ์
887 การประสานความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการ และก... 18/09/2018 วิชาการ, วิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Pages