You are here

หน้าจัดการ MOU

จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ: 887 รายการ
E.g., 15/06/2021
E.g., 15/06/2021
# ชื่อเรื่อง วันสิ้นสุด ประเภท หน่วยงานคู่สัญญา
301 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
302 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร่วมกับ คณะบริหารแ... 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
303 โรงเรียนเมืองกระบี่ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเมืองกระบี่
304 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
305 โรงเรียนสาธิตบางนาร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสาธิตบางนา
306 โรงเรียนสาธิตบางนาร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสาธิตบางนา
307 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา"กรป.กลางอุปถัมภ์" ร่วมกับ คณ... 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา"กรป.กลางอุปถัมภ์"
308 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
309 โรงเรียนสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
310 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
311 โรงเรียนนามนพิทยาคม ร่วมกับ คณะบริหารและการจัดการ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนนามนพิทยาคม
312 โรงเรียนกระแชงวิทยา ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนกระแชงวิทยา
313 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
314 โรงเรียนพยุห์วิทยา ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนพยุห์วิทยา
315 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
316 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรา... 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
317 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม ร่วมกับ คณะบริหารและการจัดการ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
318 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยาร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
319 โรงเรียนพนมศึกษา ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนพนมศึกษา
320 โรงเรียนคำม่วง ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนคำม่วง
321 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
322 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ร่วมกับ คณะบริหารและการจัดการ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
323 โรงเรียนปัณณวิชญ์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนปัณณวิชญ์
324 โรงเรียนโพนงามพิทยาคารร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร
325 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
326 โรงเรียนกระสังพิทยาคม ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนกระสังพิทยาคม
327 โรงเรียนควนเนียงวิทยา ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนควนเนียงวิทยา
328 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
329 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
330 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
331 โรงเรียนปัญญาวรคุณ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนปัญญาวรคุณ
332 โรงเรียนธัญบุรี ร่วมกับ คณะบริหารและการจัดการ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนธัญบุรี
333 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
334 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต
335 โรงเรียนพุนพิทยาคมร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนพุนพิทยาคม
336 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
337 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
338 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
339 โรงเรียนพุทไธสงร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนพุทไธสง
340 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมกับ คณะบริหารและการจัดการ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
341 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
342 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
343 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
344 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
345 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดก... 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
346 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ร่วมกับ คณะบริหารแ... 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
347 โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
348 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคมร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
349 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
350 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

Pages