You are here

หน้าจัดการ MOU

จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ: 887 รายการ
E.g., 15/06/2021
E.g., 15/06/2021
# ชื่อเรื่อง วันสิ้นสุด ประเภท หน่วยงานคู่สัญญา
351 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ร่วมกับ คณะบริหารและการจัด... 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
352 โรงเรียนปรางค์กู่ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนปรางค์กู่
353 โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ ร่วมกับ คณะบริหารธุร... 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์
354 โรงเรียนพังเคนพิทยาร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนพังเคนพิทยา
355 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ร่วมกับ คณะการบริ... 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
356 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยาร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา
357 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
358 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
359 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
360 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ร่วมกับ คณะบริหารและการจัดการ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
361 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
362 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระร... 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
363 โรงเรียนนารีนุกูล ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนนารีนุกูล
364 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
365 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 12/01/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
366 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ คณะบริหารและกา... 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
367 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ร่วมกับ คณะบริหารและการจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนศรีบุณยานนท์
368 โรงเรียนเลิงนกทา ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเลิงนกทา
369 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
370 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ คณะบริหารและการจัดก... 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
371 โรงเรียนอำนาจเจริญ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนอำนาจเจริญ
372 โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
373 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสวีสดิ์รัตนาภิมุข
374 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
375 โรงเรียนสีดาวิทยา ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสีดาวิทยา
376 โรงเรียนสระแก้ว ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสระแก้ว
377 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
378 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
379 โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสมุทรปราการ
380 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
381 โรงเรียนอนุกูลนารี ร่วมกับคณะธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนอนุกูลนารี
382 โรงเรียนวัดราชโอรส ร่วมกับ คณะบริหารและการจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนวัดราชโอรส
383 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
384 โรงเรียนราชวินิต มัธยมร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนราชวินิต มัธยม
385 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะบริ... 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์
386 โรงเรียนองครักษ์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนองครักษ์
387 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
388 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานครร่วมกับคณะบ... 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
389 โรงเรียนวัดจันทราวาส ร่วมกับ คณะบริหารและการจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนวัดจันทราวาส
390 โรงเรียนสังขะ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสังขะ
391 โรงเรียนอุทัยร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนอุทัย
392 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระรา... 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
393 โรงเรียนร่องคำร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนร่องคำ
394 โรงเรียนหนองพลับวิทยาร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนหนองพลับวิทยา
395 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
396 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
397 โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"
398 โรงเรียนสองพิทยาคม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสองพิทยาคม
399 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม
400 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

Pages