You are here

หน้าจัดการ MOU

จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ: 887 รายการ
E.g., 16/06/2021
E.g., 16/06/2021
# ชื่อเรื่อง วันสิ้นสุด ประเภท หน่วยงานคู่สัญญา
401 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
402 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
403 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎรนุกูล" ร่วมกับคณะบ... 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎรนุกูล"
404 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียน"เสนาประสิทธิ์"
405 โรงเรียนยโสธรพิทยาคมร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
406 โรงเรียนตาพระยา ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนตาพระยา
407 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
408 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
409 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
410 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
411 โรงเรียนเดชอุดม ร่วมกับ คณะบริหารและการจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเดชอุดม
412 โรงเรียนกำแพงร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนกำแพง
413 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
414 โรงเรียนทัพราชวิทยา ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนทัพราชวิทยา
415 โรงเรียนขุขันธ์ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนขุขันธ์
416 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ร่วมกับ คณะบริหารธูรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
417 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ร่วมกับ คณะบริหารและการจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
418 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
419 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
420 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ร่วมกับคณะบริหารธุร... 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนภาชี "สุนทรวิยานุกูล"
421 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
422 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
423 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
424 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
425 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาการร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนโขงเจียมวิทยา
426 โรงเรียนพิริยาจังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
427 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ร่วมกับ ค... 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
428 โรงเรียนปทุมวิไลร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนปทุมวิไล
429 โรงเรียนถาวรานุกูล ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนถาวรานุกูล
430 โรงเรียนบุ่งคล้านคร ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนบุ่งคล้านคร
431 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
432 โรงเรียนนครไทย ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนนครไทย
433 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ร่วมกับ คณะบริห... 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
434 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ร่วมกับ คณะการบริหารและจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
435 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ร่วมกับ คณะบริหารและการจัดการ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
436 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมก... 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
437 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาการร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ 10/03/2025 วิชาการ, วิจัย คณะการบริหารและจัดการ
 • โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
438 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ฟาร์มาซี แลบบอราทอ... 14/10/2025 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • บริษัท ฟาร์มาซี แลบบอราทอรี่ จำกัด
439 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษั่ท เอเอฟ อินโนเวชั่น... 18/10/2025 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท เอเอฟ อินโนเวชั่น จำกัด
440 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท เอ็ดดูเคชั่นไนน์ จ... 11/10/2025 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท เอ็ดดูเคชั่นไนน์ จำกัด
441 เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูล... 25/11/2025 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อม
442 ความร่วมมือทางวิชาการด้านงานวิจัยและนวัตกรรม การประปานครหลวง... 22/11/2025 วิชาการ, วิจัย สจล. (KMITL)
 • การประปานครหลวง
443 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท เอที โปร กรุ๊ป 24/11/2023 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • บริษัท เอที โปร กรุ๊ป
444 การสนับสนุนการดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ด้... 24/09/2026 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
445 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด... 24/12/2024 วิชาการ, วิจัย, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
446 หนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักง... 08/01/2026 วิชาการ สจล. (KMITL)
 • สำนักงานกรมข้าราชการพลเรือน
447 บันทึกข้อตกลง University Application 21/01/2026 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย
448 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 11/01/2023 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
449 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 21/12/2023 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
450 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนนักบุญเปโตร 21/12/2023 วิชาการ, นักศึกษา สจล. (KMITL)
 • โรงเรียนนักบุญเปโตร

Pages