You are here

จัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน (HSK & YCT)

ระดับ MOU: 
คณะศิลปศาสตร์
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Friday, 29 March, 2019 to Sunday, 28 March, 2021
วัตถุประสงค์: 
1. ความรับผิดชอบหลัก ฝ่าย สถาบันขงจือ เส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่าย ก.) 1.1 จัดส่งข้อสอบและเอกสารแนะนําการสอบทั้งหมดมอบให้กับ ฝ่าย ข. 1.2 กําหนดช่วงเวลาการสอบในแต่ละปี แจ้งให้กับ ฝ่าย ข. ทราบ และในการสอบแต่ละครั้งฝ่าย ก. จะ นําข้อสอบมอบให้ฝ่าย ข. ก่อนเวลาการสอบ 3 ชั่วโมง 1.3 จัดหาหนังสือคลังคําศัพท์และตัวอย่างข้อสอบเก่าของศูนย์สอบสํานักงาน HANBAN มอบให้กับฝ่าย 1.4 นําข้อมูลพื้นฐานเว็บไซต์ของศูนย์สอบ เช่น เว็บไซต์กรอกใบสมัครสอบ เว็บไซต์ตรวจผลคะแนน สอบ แจ้งให้กับ ฝ่าย ข. ทราบ 1.5 มอบเอกสารแจ้งผลคะแนนและใบประกาศของผู้เข้าสอบทั้งหมด ให้กับ ฝ่าย ข. 1.6 หากผู้สอบใดมีคะแนนสอบยอดเยี่ยมสูงตามเกณฑ์มาตรฐานที่ศูนย์สอบหลักกําหนดฝ่าย ก. จะ ดําเนินการสรรหาทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาระยะสั้นที่ประเทศจีน 1.7 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และสอบถามการสอบ พร้อมสนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้ ข้อ กําหนดการสอบแก่เจ้าหน้าที่ดูแลการสอบ 1.8 สรรหาผู้ควบคุมการสอบ ให้กับ ฝ่าย ข. ในการสอบแต่ละครั้ง 2. ความรับผิดชอบหลัก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(ฝ่าย ข) 2.1 ดําเนินการสอบตามแผนโครงการการสอบที่ทาง ฝ่าย ก. ได้กําหนดไว้ โดยใน 1 ปี จะต้องจัดสอบ อย่างน้อย ๒2ครั้ง และในปีแรกของการสอบจะต้องมีจํานวนผู้เข้าสอบไม่ต่ํากว่า 70 คน ซึ่งการสอบแต่ละครั้ง ต้องมีจํานวนผู้เข้าสอบไม่ต่ํากว่า 30 คน ถ้าหากจํานวนผู้เข้าสอบต่ํากว่า 30 คน ทั้งสองฝ่ายต้องหาข้อตกลง ร่วมกัน และในแต่ละปีถัดไปจะต้องมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้เข้าสอบไม่ต่ํากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ หากไม่ได้ จัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนติดต่อกันสองปี บันทึกข้อตกลงนี้ถือเป็นการสิ้นสุดสัญญา โดยอัตโนมัติ 2.2 ควบคุมดูแลข้อสอบ และกระดาษคําตอบ และสถานที่สอบให้อยู่ในความเรียบร้อยและมิดชิด ระหว่างการสอบหากมีการทุจริต ฝ่าย ข. ต้องรีบรายงานให้กับ ฝ่าย ก. ทราบทันที 2.3 รวบรวมเอกสารและหลักฐานการสมัครสอบพร้อมค่าสมัครสอบ จัดส่งให้กับ ฝ่าย ก. ภายใน ช่วงเวลารับสมัครที่กําหนดไว้ 2.4 วันและเวลาการสอบ ฝ่าย ก. จะเป็นผู้กําหนด หาก ฝ่าย ข. ต้องการที่จะปรับเปลี่ยน เลื่อน กําหนดการสอบ จะต้องแจ้งให้ทาง ฝ่าย ก. ทราบ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ๔ 2.5 แจ้งผลสอบให้ผู้เข้าสอบทั้งหมดทราบและฝ่าย ข. จะต้องเก็บข้อมูลผลคะแนนให้เป็นข้อมูลส่วน บุคคล 2.6 จัดหาสถานที่สอบที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสรรหาบุคคลที่ ผ่านการอบรมเป็นกรรมการคุมสอบ มาเป็นกรรมการดูแลการสอบให้เรียบร้อย 2.7 แสดงความคิดเห็นหรือเสนอข้อชี้แนะที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือเปลี่ยนแปลง เนื้อหาการสอบ ให้กับ ฝ่าย ก. ทราบ 2.8 จัดเก็บพร้อมอัพเดตคลังข้อมูลผู้เข้าสอบ และสามารถส่งมอบให้กับ ฝ่าย ก. ได้เสมอเมื่อต้องการ 2.9 หาก ฝ่าย ข. ต้องการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์การสอบ HSK กิจกรรม ดังกล่าวจะต้องผ่านการเห็นชอบของ ฝ่าย ก. เสียก่อน
หน่วยงานคู่สัญญา: 
สถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเล
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
อาจารย์ ดร.ยุทธ์ ชัยประวิตร
คณะ: 
คณะศิลปศาสตร์
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม