You are here

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ระดับ MOU: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Wednesday, 12 June, 2019 to Tuesday, 11 June, 2024
วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร และวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีความร่วมมือกันทางวิชาการและบุคลากร ครู อาจารย์ 2. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาและครูของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
หน่วยงานคู่สัญญา: 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข
คณะ: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายจิรพงษ์ โลพิศ
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
รับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
Wednesday, 12 June, 2019 to Tuesday, 11 June, 2024
- ร่วมมือด้านวิชาการ - ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา - ส่งเสริมการศึกษาต่อ