You are here

การพัฒนาฐานข้อมูลด้านพลังงานและการออกแบบอาคารแบบประหยัดพลังงานยิ่งยวดในทุกภูมิภาค

ระดับ MOU: 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Friday, 5 October, 2018 to Wednesday, 4 October, 2023
วัตถุประสงค์: 
1. มช. มข. มมส. มวล. และ สจล. โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมมือกันในการเก็บ รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารเพื่อการจัดทํา ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในงานสถาปัตยกรรมทุกภูมิภาคของประเทศไทย 2. มช. มข. มมส. มวล. และ สจล. โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมมือกันในการนํา ฐานข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าในอาคารเพื่อการจัดทําฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในงาน สถาปัตยกรรมทุกภูมิภาคของประเทศไทย มาใช้เพื่อการพัฒนาต้นแบบอาคารแบบประหยัดพลังงาน ยิ่งยวดสําหรับภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย และพัฒนาการเผยแพร่เทคนิคการก่อสร้างให้แก่ สาธารณชน
หน่วยงานคู่สัญญา: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.รุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิริ
คณะ: 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม