You are here

การส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย พัฒนา ยา อาหาร เวชสําอางและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากพืชเสพติด

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Thursday, 19 September, 2019
วัตถุประสงค์: 
1.1 เพื่อศึกษาวิจัย พัฒนา ยา อาหาร เวชสําอางและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากพืชเสพติด 1.2 เพื่อศึกษาวิจัยทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก ในการใช้ยา อาหาร เวชสําอางและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากพืชเสพติด 1.3 ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงโอกาสในการดูแลสุขภาพด้วยการใช้ยา อาหาร เวชสําอางและ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากพืชเสพติด 1.4 ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก และกฎหมายแก่ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ นักวิจัย ใน เรื่องการใช้ประโยชน์จาก ยา อาหาร เวชสําอางและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากพืชเสพติด ที่ต้องใช้ ควบคู่ไปกับการรักษาด้วยเทคนิคของการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์ ทางเลือก 1.5 สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ นักวิจัย เพื่อศึกษาวิจัย พัฒนา ต่อยอด ในเรื่อง ยา อาหาร เวชสําอางและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากพืชเสพติด ที่ต้องใช้ควบคู่ไปกับ การรักษาด้วยเทคนิคของการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก
หน่วยงานคู่สัญญา: 
สำนักงานอัยการสูงสุด
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.วิภู ศรีสืบสาย
คณะ: 
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายณภัทร บุณยประสาท
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม