You are here

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน)

ระดับ MOU: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Monday, 16 March, 2020 to Saturday, 15 March, 2025
วัตถุประสงค์: 
1.เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาโดยร่วมกันจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านไปโอเทคโนโลยี หรือด้านอื่นๆที่ทั้งสองหน่วยงานเห็นพ้องต้องกัน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของสถานประกอบการ 2.เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน ในการร่วมมือกันเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันในการสรา้งบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต สำหรับการทำงานในอุตสาหกรมใหม่(New-S-Curve) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจองประเทศ
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน)
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.วัชระ ศิลป์เสวตร์
คณะ: 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายชุมพล ไทยนุกูล
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
นักศึกษาฝึกงาน ณ CPI
Monday, 16 March, 2020 to Friday, 15 March, 2024
ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนบุคลากร