You are here

การสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Monday, 3 August, 2015 to Friday, 2 August, 2019
วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้นในฐานะนักวิจัยอาชีพ และสามารถนำองค์ความรู้ใหม่จากการทำงานมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอนในสถาบันอุดมศึกษา 3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
หน่วยงานคู่สัญญา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สวทน.
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
กันยภัทร ทองมา
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
0233298000 ต่อ 3811
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
กันยภัทร ทองมา
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
0233298000 ต่อ 3811
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
kanyapat.to@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
-
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
-
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม