You are here

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนนักบุญเปโตร

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Tuesday, 22 December, 2020 to Thursday, 21 December, 2023
วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อให้สถาบันและโรงเรียนมีความร่วมมือกันทางวิชาการ 2. เพื่อพัฒนาศีกยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนและครูของโรงเรียน
หน่วยงานคู่สัญญา: 
โรงเรียนนักบุญเปโตร
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
กันยภัทร ทองมา
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
0233298000 ต่อ 3811
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
กันยภัทร ทองมา
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
0233298000 ต่อ 3811
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
kanyapat.to@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายมลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
-
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม