You are here

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย กับ บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับ MOU: 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Tuesday, 8 December, 2015 to Friday, 7 December, 2018
วัตถุประสงค์: 
1.ทั้งสองฝ่ายจะให้คำแนะนำ ปรึกษา ร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยซึ่งกันและกัน 2.ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการความร่วมมือทั้งโดยทางเอกสาร สื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ ระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือตามที่เห็นสมควร 3.ทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือมในสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.กนกรัตน์ ศรีกิจเกษมวัฒน์
คณะ: 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
02-329-8000
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม