You are here

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Friday, 25 December, 2020 to Tuesday, 24 December, 2024
วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกระบวนการทำงานและร่วมกันพัฒนาซอฟแวร์ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเอกสารและข้อมูลดิจิทัล รวมไปถึงระบบ Workflow, Data Analytics และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกการสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมในการทำงานให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตบัณฑิตทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประเทศไทย 5. เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ทำงานจริงในระหว่างเรียน
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ดร. กมล เกียรติเรืองกมลา
คณะ: 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
0 2329 8100, 0 2329 8101, 0 2329 8102
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
กันยภัทร ทองมา
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
0233298000 ต่อ 3811
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
kanyapat.to@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นางสาวกัญจมา วราห์บัณฑูรวิทย์
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
-
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม