You are here

เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อม

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Thursday, 26 November, 2020 to Tuesday, 25 November, 2025
วัตถุประสงค์: 
1.เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็งของงานพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านภัยพิบัติไทยต่างๆ 2.สนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ด้านการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ 3.สนับสนุนบุคลากร ในหน่วยงานของท่านให้เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย 4.สนับสนุนการสร้างความเข้าใจ ความตื่นตัว การเตรียมรับมือ ผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัต สำหรับประชาชน ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน
หน่วยงานคู่สัญญา: 
เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อม
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา
คณะ: 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
-
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
ดร.พิจิตต รัตตกุล
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
023298000-3811
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
generaladmin@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
.
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
.
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม