You are here

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท เอ็ดดูเคชั่นไนน์ จำกัดกับสจล.

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Tuesday, 12 October, 2021 to Saturday, 11 October, 2025
วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดอบรม วิจัย พัฒนาหลักสูตร สร้างสรรค์กิจกรรมการศึกษาที่สามารนำไปใช้ได้จริง 2. เพื่อพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้วยการจัดอบรม วิจัย พัฒนาหลักสูตร สร้างสรรค์กิจกรรมศึกษา 3. เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้วยการจัดอบรม วิจัย พัฒนาหลักสูตร สร้างสรรค์กิจกรรมการศึกษา
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท เอ็ดดูเคชั่นไนน์ จำกัด
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ.ดร. กิติพงค์ มะโน
คณะ: 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
02-329-8438 ext. 2000
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
กันยภัทร ทองมา
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
0233298000 ต่อ 3811
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
kanyapat.to@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นางสาววชิรญาณ์ วีรษร
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
-
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม