You are here

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ฟาร์มาซี แลบบอราทอรี่ จำกัดกับสจล.

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Thursday, 15 October, 2020 to Tuesday, 14 October, 2025
วัตถุประสงค์: 
เพื่อพัฒนา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 1. เส้นใยไฟเบอร์จากต้นกัญชง (Hemp Fiber) เพื่อนำไปพัฒนาเป็นเส้นใยเพื่อใช้ในอุตสากรรมต่าง ๆ เช่น วัสดุก่อสร้าง สิ่งทอ และอื่น ๆ 2. น้ำมันสกัดจากพืชต่าง ๆ เช่น ต้นขมิ้นชัน ต้นโรสเมรี่ ต้นกัญชง ต้นกัญชา เป็นต้น และนำสารสกัดนั้นไปพัฒนาในอุตสาหกรรม อาหารเสริม, ยารักษาโรค, เครื่องสำอาง, เครื่องดื่ม และอื่น ๆ รวมถึงงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่จะสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย พัฒนาบุคลากรวิจัย ยกระดับบุคลากรทั้งสองฝ่ายและพัฒนาให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างคู่สัญญาด้วย
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท ฟาร์มาซี แลบบอราทอรี่ จำกัด
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
รศ. ดร. อิทธิพล แจ้งชัด
คณะ: 
คณะวิทยาศาสตร์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
02-3298000 ต่อ 6230
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
กันยภัทร ทองมา
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
0233298000 ต่อ 3811
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
kanyapat.to@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
-
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
-
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม