You are here

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ

ระดับ MOU: 
คณะการบริหารและจัดการ
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Monday, 13 January, 2020 to Sunday, 12 January, 2025
วัตถุประสงค์: 
คณะการบริหารและจัดการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์มีความประสงค์ตรงกันที่จะร่วมกันเพื่อดำเนินการทำงานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การพํฒนาบุคลากร ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างดรงเรียนกับคณะบริหารและการจัดการ
หน่วยงานคู่สัญญา: 
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ. ดร. สุดาพร สาวม่วง
คณะ: 
คณะการบริหารและจัดการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
02-329-8460 ต่อ 6001
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
ผศ. ดร. สุดาพร สาวม่วง
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
02-329-8460 ต่อ 6001
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
sudaporn.sa@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
044-651021
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม