You are here

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ร่วมกับ คณะบริหารและจัดการ

ระดับ MOU: 
คณะการบริหารและจัดการ
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Monday, 13 January, 2020 to Sunday, 12 January, 2025
วัตถุประสงค์: 
คณะการบริหารและจัดการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับโรงเรียนศรีสงครามวิทยา มีความประสงค์ตรงกันที่จะร่วมกันเพื่อดำเนินการทำงานการจัดการเรียนการสอน การวิจัยวิชาการการพัฒนาบุคลากรตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ
รายละเอียดกิจกรรม: 
ระหว่างโรงเรียนกับคณะการบริหารและจัดการ
หน่วยงานคู่สัญญา: 
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง
คณะ: 
คณะการบริหารและจัดการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
023298460
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
023298460
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
sudaporn.sa@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายกมล เสนานุช
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
042-841409
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม