You are here

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ

ระดับ MOU: 
คณะการบริหารและจัดการ
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Monday, 13 January, 2020 to Sunday, 12 January, 2025
วัตถุประสงค์: 
คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์ตรงกันที่จะร่วมกันเพื่อดำเนินการทำงานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย วิชาการ การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างโรงเรียนกับคณะการบริหารและจัดการ
หน่วยงานคู่สัญญา: 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง
คณะ: 
คณะการบริหารและจัดการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
02-329-8460 ต่อ 6001
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
02-329-8460 ต่อ 6001
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
sudaporn.sa@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
042-244-393 ถึง 5 โทรสาร ต่อ 129
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม