You are here

บริษัท เก้าไร่ บิซิเนสโซลูชั่น จำกัด ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ

ระดับ MOU: 
คณะการบริหารและจัดการ
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Friday, 7 August, 2020 to Sunday, 6 August, 2023
วัตถุประสงค์: 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กับ บริษัท เก้าไร่ บิซิเนสโซลูชั่น จำกัด มีความประสงค์ตรงกันที่จะร่วมกันเพื่อดำเนินการทำงานด้านการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะบุคลากรเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิถีแนวสตาร์ทอัพ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนาผู้ประกอบการ ในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร อาหาร พลังงาน และเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่าย รัฐและเอกชน ในการทำวิจัยและพัฒนาการทดสอบและรับรองมาตราฐาน ให้กับธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และ SME ที่มีความต้องการใช้บริการอย่า สอดคล้อง และตรงตามวัตถุประสงค์
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บริษัท เก้าไร่ บิซิเนสโซลูชั่น จำกัด
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
ผศ.ดร.กฤช จรินโท
คณะ: 
คณะการบริหารและจัดการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
02-329-8460 ต่อ 6342
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
02-329-8460 ต่อ 6001
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
sudaporn.sa@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นางสาวปนิดา เอมประเสิรฐสุข
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
091-846-4458
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม