You are here

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนปะทิววิทยา ร่วมกับวิทยาเขตชุมพร

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Friday, 19 February, 2021 to Wednesday, 18 February, 2026
วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร และโรงเรียนนาสักวิทยา มีความร่วมมือกันทางวิชาการและบุคลากร ครู อาจารย์ 2. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนและครูของโรงเรียนปะทิววิทยา
หน่วยงานคู่สัญญา: 
โรงเรียนปะทิววิทยา
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
นางสาวกนกวรรณ ร่วมยอด
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
086-949-4673
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
07-750-6410
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
kiattisak.ro@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นางกษมาพร ชวาลิต
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
096-992-1414
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมทวิศึกษา
Friday, 19 February, 2021 to Sunday, 18 February, 2024
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน