You are here

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Tuesday, 31 July, 2012
วัตถุประสงค์: 
1.เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนสอาด เผดิมวิทยาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ แก่นักเรียนและครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 3.เพื่อสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ได้ใช้ความรู้ความสามรถในการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 4.เพื่อสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ได้ใช้ความรู้ความสามรถจากการทดลองสู่การทำโครงงานงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และทำวิจัย 5.เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
นางสาวกนกวรรณ ร่วมยอด
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
08 6949 4673
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
นางสาวกนกวรรณ ร่วมยอด
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
08 6949 4673
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
kanokwan.ru@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นางสาววัจนา ทรายแก้ว
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
077-511014
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม