You are here

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Monday, 19 August, 2013 to Saturday, 7 April, 2018
วัตถุประสงค์: 
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพกระจายตามภูมิภาคต่างๆเพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ใช้ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และแบ่งเบาภารกิจหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. ในการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงดังกล่าว 2.ให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงจากผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้ได้มาตรฐานภายใต้ประกาศ คำสั่ง ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนด รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร สาธารณะและประเทศชาติ 3.สนับสนุนและร่วมมือด้านอื่นๆตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นควร
ประเภทกิจกรรม: 
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
นางสาวระวีวรรณ อินทรสะโก
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
06 5730 2048
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
นางสาวระวีวรรณ อินทรสะโก
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
06 5730 2048
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
raveewan.in@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
0-22710151-60 หรือ 1200 กด 2
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
ห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการทดสอบ
Wednesday, 31 March, 2021
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการทดสอบ - มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ใช้ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง - มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงจากผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง