You are here

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Tuesday, 24 February, 2015
วัตถุประสงค์: 
1.เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แก่นักเรียนและครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 3.เพื่อสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4.เพื่อสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ได้ใช้ความรู้ความสามารถจากการทดลองสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสต์ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 5.เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจาคุณทหารลาดกระบังในการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ของในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
นางสาวกนกวรรณ ร่วมยอด
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
08 6949 4673
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
นางสาวกนกวรรณ ร่วมยอด
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
08 6949 4673
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
kanokwan.ru@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายสุพล จุลใส
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
077 506 090
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
โครงการพัฒนการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร (โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล)
Wednesday, 31 March, 2021
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน