You are here

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จังวัดชุมพร ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Wednesday, 30 October, 2019 to Tuesday, 29 October, 2024
วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและวิจัย ในด้านการพัฒนาคนและสังคม การศึกษา สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยว สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและการตลาด เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนานวัตกรรมด้านอาหารปลอดภัยและพลังงานทางเลือก ในการแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการประมง ของจังหวัดชุมพร 2. เพื่อร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของภาคใต้และของประเทศไทย
หน่วยงานคู่สัญญา: 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จังหวัดชุมพร
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
นักศึกษา
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
นางสาวกนกวรรณ ร่วมยอด
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
086-949-4673
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
0-2329-8100
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
suchatvee.su@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
081-718-5858
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม