You are here

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Tuesday, 24 February, 2015
วัตถุประสงค์: 
1.เพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยามีความร่วมมือกันทางวิชาการและบุคลากรครู อาจารย์ 2.เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนและครูของโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
นางสาวกนกวรรณ ร่วมยอด
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
08 6949 4673
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
นางสาวกนกวรรณ ร่วมยอด
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
08 6949 4673
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
kanokwan.ru@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นางนพมาศ เพราพันธ์
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
077-578577
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมเยี่ยมชม แนะแนวการศึกษา
Wednesday, 31 March, 2021
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน