You are here

หน่วยราชการ สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Monday, 31 August, 2015
วัตถุประสงค์: 
1.เพื่อป้องกัน/เฝ้าระวัง เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด 2.จัดระเบียบ บ้านเช่า หอพักนักศึกษา ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้อง 3.กวดขันให้สถานบริการ สถานบันเทิง ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านขายยา และเเหล่งมั่วสุมต่างๆให้อยู่ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับตามกฎหมาย 4.กวดขันเรื่อวการจำหน่ายสุรา การซื้อขายและสูบบารากุตามสถานที่ต่างๆ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายการจำหน่ายสุรายาสูบและกฎหมายทรี่เกี่ยวข้อง 5.ป้องกันปราบปรามการพนันทุกชนิด 6.ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดกระแสสังคมที่จะให้ทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัว ตระหนักในปัญหา
หน่วยงานคู่สัญญา: 
หน่วยราชการ สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ
ประเภทกิจกรรม: 
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
นางสาวกนกวรรณ ร่วมยอด
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
08 6949 4673
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
นางสาวกนกวรรณ ร่วมยอด
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
08 6949 4673
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
kanokwan.ru@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายวงศศิริ พรหมชนะ
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
จัดระเบียบสังคมรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเชตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
Friday, 31 August, 2018
จัดระเบียบสังคมรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเชตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ของจังหวัดชุมพร