You are here

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Monday, 25 November, 2019 to Thursday, 24 November, 2022
วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาต่างๆที่ทั้งสองฝ่านเห็นว่าเหมาะสม 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกันด้วยระบบการเรียนรู้อย่างบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอันเกิดจากความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองฝ่าย 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษา วิจัยพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ สร้างนวัตกรรมที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสังคม รวมถึงการใช้องค์ความรู้เฉพาะด้านเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ภายในและพัฒนาองค์กรของทั้งสองฝ่ายได้
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
นักศึกษา
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
นางสาวกนกวรรณ ร่วมยอด
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
086-949-4673
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
0-2329-8100
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
suchatvee.su@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
0-2997-2200 ต่อ 5777
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม