You are here

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับวิทยาเขตชุมพร

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Thursday, 26 September, 2019 to Wednesday, 25 September, 2024
วัตถุประสงค์: 
ทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ในความร่วมมือกันเพื่อดำเนินงานทางด้านวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน หลักสูตรระยะสั้น งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานการจัดการศึกษาให้กับบุคลากร นักศึกษา สถามประกอบการ และประชาชนทั่วไป
หน่วยงานคู่สัญญา: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
วิจัย
นักศึกษา
อื่นๆ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
นางสาวกนกวรรณ ร่วมยอด
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
086-949-4673
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
0-2329-8100
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
suchatvee.su@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
ดร.สุกิจ นิตินัย
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
0-2287-9600 ต่อ 2289
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
ประชุมวิชาการ
Thursday, 26 September, 2019 to Wednesday, 25 September, 2024
จัดการศึกษา อบรม บริการวิชาการ วิจัย หลักสูตรระยะสั้น ทำนุบำรุง