You are here

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ร่วมกับวิทยาเขตชุมพร

ระดับ MOU: 
สจล. (KMITL)
ช่วงเวลาความร่วมมือ: 
Wednesday, 12 June, 2019 to Tuesday, 11 June, 2024
วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร และวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร มีความร่วมมือกันทางวิชาการและบุคลากร ครู อาจารย์ 2. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาและครูขอววิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ประเภทกิจกรรม: 
วิชาการ
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก: 
นางสาวกนกวรรณ ร่วมยอด
คณะ: 
สจล. (KMITL)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบหลัก: 
086-949-4673
ผู้ประสาน (หน่วยงาน): 
ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน: 
083-066-5368
อีเมลของผู้รับผิดชอบ: 
pcc@kmitl.ac.th
ผู้ประสานงาน หน่วยงานภายนอก: 
นายอำนวย นวลจันทร์
เบอร์โทรผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก: 
07-751-1234
ชื่อกิจกรรมช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม